REGULANIN decorestore.pl

1. Terminy

1.1. Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi integralną cześć zawieranych z Klientem umów o świadczenie Usługi, znajdujący się na stronie decorestore.pl.

1.2. Decorestore.pl – Elhant + Norbert Rozmysłowski z siedzibą w Bystre 56-400 , NIP: 911 203 55 34; działalność świadcząca usługi min. w postaci sprzedaży detalicznej, z zastosowaniem zasad poniższego Regulaminu.

1.3. Strona dostępna jest w domenie internetowej www.decorestore.pl.

1.4. Przeznaczenie strony: sprzedaż usług związanych z drukiem, sprzedażą plakatów w ramkach i dekoracji.

1.5. Usługa – usługa Elhant + Norbert Rozmysłowski na rzecz Abonenta. Zakres usług znajduje się na stronie decorestore.pl.

1.6. Specyfikacja usługi – dostępne na stronie decorestore.pl szczegółowe opisy usług zawierające między innymi: rodzaj czynności i prac dostępnych w ramach usługi, sposób płatności opłat związanych ze świadczeniem określonych czynności w ramach usługi, przewidywany czas wykonania usługi.

1.7. Wykonawcą jest Elhant + Norbert Rozmysłowski, zamawiającym jest Klient zlecający usługę.

1.8. Abonent lub Klient – osoba fizyczna lub podmiot korzystający z usług decorestore.pl, na rzecz, której zawarta została umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, osobistą lub pisemną.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Zamawiający zlecając usługę Elhant + Norbert Rozmysłowski, określa pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.

2.2. Regulamin określa sposób i formę zamawiania produktów przez Klienta w Elhant + Norbert Rozmysłowski. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zamówienia, którego złożenie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów Elhant + Norbert Rozmysłowski zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

2.3. Elhant + Norbert Rozmysłowski zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Każdy Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.

2.4. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania usług, na którą została zawarta umowa z Klientem.

2.5. Abonent może korzystać ze strony za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon) wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Właściciel zastrzega sobie prawo do blokowania wybranych przeglądarek internetowych.

2.6. Strona umożliwia Abonentowi zapoznanie się z ofertą decorestore.pl i możliwość zakupu online wybranych usług oferowanych na stronie.

2.7. Decorestore.pl ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi czy też odstąpienia od zawartej już umowy z Klientem w sytuacji, gdy:

– zachodzi uzasadniona obawa, że Klient wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,

– Klient korzystał z usług decorestore.pl w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem lub złamał Regulamin usług decorestore.pl,

– Klient wprowadził nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe, co jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez decorestore.pl.

2.8. Decorestore.pl ma prawo do zawieszenia usługi i wydania danych osobowych Klienta na wniosek uprawnionych organów państwowych.

2.9. Klient musi mieć ukończone 18 lat, aby złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej.

3. Dane osobowe

3.1. Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności Elhant + Norbert Rozmysłowski.

3.2. Abonent rejestrując się na decorestore.pl wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości, które dotyczą tylko i wyłącznie Abonenta, jego usług, rachunków lub Elhant + Norbert Rozmysłowski.

3.3. Zarejestrowanie się w panelu klienta decorestore.pl oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (na podany adres e-mail) informacji handlowych w zakresie świadczonych usług przez Elhant + Norbert Rozmysłowski i jej partnerów.

3.4. Abonent ma możliwość wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

3.5. Decorestore.pl zastrzega sobie prawo do umieszczenia nazwy, logo bądź własnej lub powierzonej fotografii z realizowanego zlecenia na swojej stronie internetowej (elhant.pl, facebook.com/elhantpl, decorestore.pl, facebook.com/decorestore)

4. Zasady współpracy

4.1. Złożenie zamówienia nie jest powiązane automatycznie z utworzeniem konta na stronie decorestore.pl. Z chwilą złożenia zamówienia na usługę Klient akceptuje Regulamin decorestore.pl.

4.2. Po założeniu konta Abonent otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail na adres wskazany przez Abonenta.

4.3. Po wykonaniu usługi, decorestore.pl przesyła odpowiednią informację o jej wykonaniu, na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia na usługę.

4.4. Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej, elektronicznej na adres e-mail: kontakt@decorestore.pl, poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie decorestore.pl, telefonicznie (71 307 308 0) lub osobiście w siedzibie firmy przy ul. Św. Jadwigi 4, 56-400 Oleśnica. Komunikacja i ustalenia tymi drogami, między Klientem a Elhant + Norbert Rozmysłowski, są wiążącą formą współpracy.

4.5. Cena podstawowa usług ustalana jest indywidualnie lub wiąże się z kosztami zawartymi w cennikach na stronie.

4.6. Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia Elhant + Norbert Rozmysłowski pobiera cały koszt zamówienia. Klient ma prawo do zwrotu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Elhant + Norbert Rozmysłowski ze swojej winy nie wywiązała się z zadania czy też nie dotrzymała ustalonego terminu.

4.7. Przy zakupie produktów na stronie internetowej Klientowi przysługuje, zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, 14-dniowy okres na odstąpienie od umowy. Oznacza to, że Klient ma prawo anulować każdy zakup, powiadamiając o tym Decore Store w ciągu 14 dni od otrzymania przez Klienta lub jego przedstawiciela zamówionych produktów (okres odstąpienia).

4.8. Akceptując Regulamin, Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku jakichkolwiek treści cyfrowych dostarczonych w inny sposób niż za pomocą materialnego nośnika.

4.9. Zamawiając produkt, w przypadku którego prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania, Klient otrzyma wyraźne informacje na ten temat. Jeśli produkt został zapieczętowany, Klient nie może złamać pieczęci, jeśli chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przestaje obowiązywać w momencie, gdy Klient złamie pieczęć. “Pieczęć” oznacza również wszelkie pieczęcie techniczne (np. numer seryjny).

4.10. Jeśli Klient chce odstąpić od umowy zakupu, powinien on przed upływem okresu na odstąpienia od umowy wysłać jasny komunikat do Decore Store. Wiadomość ta powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, adres i inne istotne informacje (tj. numer zamówienia, nazwa produktu, numer faktury). Jeżeli Klient nie chce skorzystać z opisanej powyżej metody poinformowania firmy Decore Store, może on również skorzystać ze standardowego formularza Urzędu Ochrony Konsumentów dotyczącego prawa do odstąpienia umowy lub innego równoważnego organu w swoim kraju.

4.11. Jeśli Klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, musi on opłacić koszt wysyłki zwrotnej i jest on również odpowiedzialny za stan produktu po jego otrzymaniu, jak również podczas realizacji wysyłki zwrotnej. Produkt musi zostać zwrócony w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Decore Store o odstąpieniu od umowy. Produkt należy dobrze zapakować, musi on być w idealnym stanie i w oryginalnym opakowaniu. W zależności od miejsca przeznaczenia może się zdarzyć, że Klienci zostaną obciążeni dodatkowymi opłatami związanymi z odbiorem przesyłki. Takie opłaty obejmują podatek VAT / podatki lokalne, opłaty celne, cła itp. Za wyżej wymienione opłaty Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność, nawet w przypadku przymusowego zwrotu przesyłki, tj. przed dostarczeniem przesyłki do Klienta.

4.12. Elhant + Norbert Rozmysłowski nie ponosi odpowiedzialności za materiały przesyłane przez klientów. Przesyłając jakiekolwiek materiały do projektu Klient oświadcza, że posiada do nich prawa autorskie lub licencję do ich użycia. Przesyłając plakat do druku, Klient oświadcza, że posiada do niego pełne prawa autorskie jak i jest jego właścicielem. Zamawiający oświadcza, że przekazane wyżej wymienione elementy nie naruszają one niczyich dóbr osobistych oraz innych form prawnych w tym autorskich

5. Produkty Decore Store

5.1. Decore Store nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy produkty zostaną wyprzedane lub gdy zmiana cennika spowodowana będzie zmianą cen od dostawców lub zmianą kursów walut. Decore Store ma prawo do sprostowania takich błędów i do zmiany lub aktualizacji wszystkich powiązanych informacji. W przypadku stwierdzenia niedokładnej ceny produktu zamówionego przez Klienta, Decore Store w sposób naturalny powiadomi niezwłocznie Klienta i będzie czekać na zatwierdzenie przez Klienta zmienionej ceny przed kontynuowaniem procesu realizacji zamówienia. Wszystkie obrazy na naszej stronie internetowej należy traktować wyłącznie jako ilustracje. Takie ilustracje nie gwarantują odtworzenia dokładnego wyglądu, funkcji lub pochodzenia produktu. Decore Store nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje umieszczanie na stronie przez osoby trzecie.

5.2. Decore Store może zaproponować na stronie internetowej oferty specjalne, które mogą mieć korzystniejsze warunki na przykład w odniesieniu do płatności lub przedłużonego prawa do odstąpienia od umowy. Wszelkie takie warunki będą obowiązywać przez okres trwania oferty specjalnej i dotyczą produktów określonych przez Decore Store w związku z tą ofertą. Decore Store zastrzega sobie prawo do wycofania wszelkich ofert specjalnych w dowolnym momencie. Po rozwiązaniu lub wycofaniu takiej oferty specjalnej niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie bez żadnych zmian. Oferty Specjalne dotyczące określonych produktów na stronie są ważne tylko przez ograniczony czas / do momentu wyczerpania zapasów.

5.3. Stany magazynowe są aktualizowane raz w miesiącu. Mogą wynikać sytuacje, w których Kupujący zamówi produkt, którego stan magazynowy został wyczerpany. W takim przypadku Decore Store zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy, informując o wszystkim za pomocą maila na adres podany przy zamówieniu produktu.

6. Projekty pochodzące od Klienta

6.1. Potrzeby Klienta poznajemy przez wypełnione formularze, podczas spotkania w siedzibie Elhant + Norbert Rozmysłowski z o.o., u Klienta, wymiany informacji poprzez e-mail bądź w trakcie rozmowy telefonicznej. Dowiadujemy się wtedy o rozszerzeniu pliku z plakatem przeznaczonego do druku, nasyceniu, jakości i formacie, w jakim ma zostać wydrukowany.

6.2. Klient zlecający wykonanie druku na podstawie części swoich materiałów zobowiązany jest dostarczyć komplet niezbędnych materiałów w czytelnej i spójnej formie. Wszystkie materiały dostarczone przez zlecającego muszą być sprawdzone. Tekst powinien być dostarczony w postaci elektronicznej, w formie możliwej do edycji. Grafiki, zdjęcia, logo i inne materiały dostarczone powinny być w formie elektronicznej.

6.3. Jeżeli Klient dostarcza materiały w sposób nieczytelny, chaotyczny, przesyła je w częściach lub kolejne elementy są sprzeczne z poprzednio zleconymi to Wykonawca zastrzega, że w przypadku braku odpowiednich i czytelnych wyjaśnień ze strony zamawiającego w kwestii jakichkolwiek korekt, będzie mógł konkretną sprawę pominąć i nie dokonywać jej realizacji.

6.4. Koszt wszelkich dodatkowych usług uzależniony jest od czasu poświęconego na wykonanie danej czynności.

7. Płatności i zamówienia

7.1. Korzystanie ze strony decorestore.pl oraz rejestracja konta na stronie są darmowe.

7.2. Szczegółowe ceny poszczególnych usług dostępne są na stronie.

7.3. Wszelkie ceny znajdujące się na stronie są wyrażone w walucie polskich złotych (SPRZEDAWCA ZWOLNIONY PODMIOTOWO Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG – dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, Poz. 1054, z późn.zm.).

7.4. Klient składając zamówienie wybiera formę płatności za zamówienie jakimi są:

– płatność za pomocą platformy Płatności 24,

– dokonanie przelewu

7.5. Klient podczas składania zamówienia wybiera formę dostawy, do których nalezą:

– odbiór osobisty z przedpłatą,

– wysyłka za pośrednictwem kuriera,

– paczkomaty InPost,

7.6. Czas potrzebny na realizację zamówienia zależny jest od jego specyfikacji. Termin realizacji zamówienia ma charakter przybliżony. 

7.7. Przesyłki, ze względu na rozmiar podzielone są na dwie kategorie: gabaryt mały (rozmiar plakatu i ramki do 40×50) oraz gabaryt duży (rozmiar plakatu i ramki od 40×50).

7.7. Koszty dostawy określone są przy finalizowaniu każdego zamówienia.

7.8. Z racji na różny czas dostawy, różne formy gabarytowe produktów, zamówione produkty mogą zostać dostarczone za pomocą kilku listów przewozowych. O ilości przesyłek Klienta ma obowiązek poinformować Sprzedawca.

8. Odpowiedzialność

8.1. Wszystkie usługi oferowane przez decorestore.pl powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem.

8.2. Za treści przekazywane za pośrednictwem usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie Abonent. Decorestore.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich Abonentów oraz przechowywane dane i informacje.

8.3. Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych przy wypełnianiu formularza. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje zawieszeniem usługi do czasu potwierdzenia tożsamości Abonenta.

8.4. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, utrzymywania w tajności haseł oraz nieujawniania ich osobom trzecim.

8.5. Decorestore.pl zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia usługi w celach konserwacyjnych, po uprzednim powiadomieniu Abonentów drogą elektroniczną, z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

8.6. Decorestore.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z okoliczności pozostających poza jej kontrolą, na przykład wynikających ze sporu pracowniczego, aktów wojny, pożaru, uderzenia pioruna, ataku terrorystycznego, zmiany zarządzeń rządu, problemów technicznych, defektów zasilania, telekomunikacji, komunikacji za pośrednictwem komputera lub innych rodzajów komunikacji, wad lub opóźnień w realizacji usług przez podwykonawców z uwagi na wspomniane powyżej okoliczności. Takie okoliczności powodują zwolnienie z konieczności zapłaty odszkodowania lub innych środków. W razie zaistnienia jakiejkolwiek tego typu sytuacji firma Decore Store poinformuje Klienta zarówno w momencie jej zaistnienia, jak i po jej ustaniu. Jeżeli taka sytuacja utrzymywać się będzie dłużej niż dwa miesiące, zarówno Klient jak i firma Decore Store mają prawo wypowiedzieć umowę kupna ze skutkiem natychmiastowym.

9. Reklamacje

9.1. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu decorestore.pl i jego nieprzestrzegania, nie będą rozpatrywane.

9.2. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez decorestore.pl, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres email kontakt@decorestore.pl.

9.3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy zgłaszającej reklamację, login lub inny identyfikator pozwalający na identyfikację usługi, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie.

9.4. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w 14 dniu od zdarzenia, którego dotyczy.

9.5. Decorestore.pl rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni od jej otrzymania.

9.6. Reklamując produkt, kupujący podczas wysyłki odpowiada za jej stan.

10. Zwroty

10.1. Decorestore.pl przyjmie zwrot w przeciągu 14 dni od jego otrzymania.

10.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). 

10.3. Poddając produkt zwrotowi, kupujący odpowiada za jego stan do momentu dostarczenia przesyłki do punktu odbioru.

10.4. Plakaty nie podlegają zwrotowi według art. 38 ustawy o prawach konsumenta, pkt 3: “Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na
odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu
jego zindywidualizowanych potrzeb”.

10.5. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku gdy: Klient kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. (Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb).

Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu.

Cart
  • No products in the cart.
[]